devrimler

TÜRK DEVRİMİ
Amacı ve Tarihi Kökenleri
SİYASAL DEVRİM
Saltanatın Kaldırılması
Ankara’nın Başkent Oluşu
Cumhuriyet’in İlanı
Halifeliğin Kaldırılması
Laiklik
EĞİTİM DEVRİMİ
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Türk Alfabesinin Kabulü
Eğitimin Tabana Yayılması
Zihniyet Devrimi
KÜLTÜR DEVRİMİ
Dil Devrimi
Tarih Devrimi
Güzel Sanatlar
Halk Evleri
HUKUK DEVRİMİ
Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması
1921 ve 1924 Anayasaları
Türk Medeni Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Diğer Kanunlar
EKONOMİ DEVRİMİ
İzmir İktisat Kongresi
Ekonominin Ulusallaştırılması
Tarım
Sanayi
Ulaştırma ve Diğer
SOSYAL YAPIDA DEVRİM
Kadın Hakları
Şapka, Kılık ve Kıyafet Devrimi
Tarikat, Tekke Zaviye ve türbelerin Kapatılması
Uluslararası Saat ve Takvimin Kabul Edilmesi
Hafta Tatilinin Kabul edilmesi
Soyadı Kanunu
Sağlık ve sosyal Yardım alanında devrim
DIŞ İLİŞKİLER
Musul Sorunu
İngiltere İle İlişkiler
Fransa İle İlişkiler
Yunanistan İle İlişkiler
İtalya İle İlişkiler
Rusya İle İlişkiler
Doğulu Devletler İle İlişkiler
Milletler Cemiyetine Katılış
Balkan Antantı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
ÖNEMLİ OLAYLAR
Siyasi Gelişmeler
Cumhuriyet Halk Partisi
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Şeyh Sait Ayaklanması
Tahrir-i Sükun Kanunu
Atatürk’e Suikast Girişimi
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Menemen Olayı
Hatay Sorunu
ATATÜRK İLKELERİ
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
Devletçilik
İnkılapçılık