ege denizinde önemli tarihi olaylar ve bize öğrettikleri

Ege Denizinde önemli Tarihi Olaylar ve Bize Öğrettikleri: (1) Tarihte Ege Adalarının Osmanlılarca Ele Geçirilmesi : Osmanlılar; Avrupaya geçmesine paralel olarak güvenlik neden¬leriyle Ege Adalarına el atmak zorunluluğunu duymuşlardır. Bu kapsam içinde; (a) Bizansa ait olan, Venedikliler tarafından yönetilen Sisam Adası, Hadım İsmail Bey komutasındaki bir filonun yardı¬mıyla 1453te, (b) Bizansa ait olan ve Midilli Dukaları tarafından yönetilen Limni Adası, Derya Kaptanı Hamza Bey tarafından 1456da, (c) Bizanstan Semadirek, Tasoz, İmroz Adaları aynı Derya Kaptanı tarafından 1457de, (d) Bizansa ait Cenevizlilerin idaresindeki Midilli Adası 1463de, (e) Venediklilere ait Eğriboz Adası, Sadrazam Mahmut Paşa komutasındaki 100 fırkata ve 200 nakliye gemisindeki 60.000 asker ile 1470de, (f) Rodos Şövalyelerine ait Rodos Adası Pulak Mustafa Paşa tarafından iki kuşatmayı müteakip 300 gemilik filo ve 60.000 asker ile 1522de, (g) Venediklilere ait Sakız Adası Kaptanı Derya Piyale Paşa tarafından 1566da, (h) Venedik Cumhuriyetine ait Girit Adası 1699da zap-tedilmiştir. (2) Egedeki Adaların İmparatorluk Hakimiyetinden Çıkması: (Harita 2). (a) 1911 Türk-İtalyan Savaşına kadar Akdeniz Adaları vi¬layetini teşkil eden adalarda siyasi bir sorun olmamıştır. İtalya 1912de önce Stampalyayı bilahare Rodos Adasını zaptetmiştir. (b) 1912 Balkan Harbinde, Türk Donanmasının Çatalca hattında orduyu desteklemesinden faydalanan Yunan Donanması, sırasıyla; 22 Ekim 1912de Limniyi bilahare Taşoz, Semadirek, İmroz, Nikarya ve Midilliyi, 3 Ocak 1913de Sakız ve Sisam ada¬larını işgal ederek Linini Adasının Mondros Körfezini tahkim etmiş ve burayı bir üs olarak kullanmaya başlamıştır. (c) 10 Ağustos 1913de Bükreşte imzalanan Barış Ant¬laşmasıyla Giritin Yunanistana ilhakı hukuken kabul edilmiştir. (d) Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Rodos ve 12 ada ile Meis Adası üzerindeki haklarını İtalyaya bırakmıştır. (e) Lozan Konferansı: Kurtuluş Savaşı sonunda yapılan Lozan Konferansıyla (24 Tem¬muz 192